ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů

MgA. Kateřina Jirsová, IČ:06786065, se sídlem Bělobranské náměstí 140, Pardubice, 530 02, Česká republika (dále jen „Prodávající“), jakožto správce osobních údajů tímto informuje své zákazníky (fyzické osoby) jakožto tzv. subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Prodávajícího.


1. Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím


Prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Prodávajícímu poskytuje Kupující (fyzická osoba) jakožto subjekt údajů v souvislosti s nákupem zboží či při reklamací zboží. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje subjektů údajů:


Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Adresa pobytu či doručovací adresa

IP adresa

Údaje o prohlížeči a zařízení

Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)

Prodávající zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů Prodávajícím


Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a z důvodů plnění zákonných daňových povinností.

V souvislosti s objednávkou Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží zejména k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci kupujícího a jeho kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Prodávající osobní údaje z důvodů plnění smluvních a zákonných povinností Prodávajícího a pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a transakční historie objednávek.


3. Doba zpracování osobních údajů


Prodávající zpracovává osobní údaje v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.


4. Přístup k osobním údajům


Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Prodávajícího a jeho zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery Prodávajícího jakožto zpracovateli.


Prodávající může být rovněž povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.


5. Práva k osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím


Ve vztahu k osobním údajům náleží subjektu údajů následující práva:


Právo na přístup k osobním údajům – právo požadovat informaci, zda určité osobní údaje subjektu údajů jsou Prodávajícím zpracovávány a právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení

Právo na přenesení údajů – právo získat osobní údaje subjektu údajů a právo předat tyto údaje jinému správci nebo aby osobní údaje byly předány Prodávajícím přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné

Právo na opravu – právo požadovat, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů;

Právo na omezení zpracování – právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování osobních údajů, např. v případě uplatnění práva na opravu

Právo na výmaz – právo požadovat, aby Prodávající osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, např. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byl odvolán subjektem údajů souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo vznést námitku – právo požadovat, aby Prodávající přestal zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu subjektu údajů

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na základě souhlasu

Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Kontakt Prodávajícího


V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv je Kupující oprávněn kontaktovat Prodávající písemně na adrese MgA. Kateřina Jirsová, Bělobranské náměstí 140, Pardubice, 530 02, Česká republika nebo e-mailem na adrese info@katerinajirsova.com.


7. Zpracovávání údajů zákazníků na základě souhlasu pro marketingové a obchodní účely


V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budou Vaše osobní údaje zpracovávány MgA. Kateřinou Jirsovou v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, údaje získané ze souborů cookies, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


8. Cookies


Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které je používáno k přístupu na web. Tento soubor je možno kdykoli vymazat, případně v prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jsou uživateli prohlíženy, čas strávený prohlížením a zapamatování si preferencí uživatelů. Toto pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu pro zlepšení uživatelského prostředí webových stránek.