REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

– zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
– zboží bylo poškozeno přírodními živly,
– zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím, záruční doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců od převzetí nového zboží Kupujícím.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

– jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

– na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@katerinajirsova.com
– poštou na adresu Prodávajícího: MgA. Kateřina Jirsová, Bělobranské náměstí 140, Pardubice, 530 02, Česká republika

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží (ve vhodném obalu) spolu s popisem vady a kopií prodejního dokladu na adresu Prodávajícího: MgA. Kateřina Jirsová, Bělobranské náměstí 140, Pardubice, 530 02, Česká republika

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Ve výše uvedené lhůtě dojede i k odstranění vady zboží, pokud bude vada zboží Prodávajícím odstraňována. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat prostřednictvím emailové zprávy. O průběhu reklamace se může Kupující informovat na telefonním čísle: +420 725 521 366

V případě oprávněné reklamace hradí Prodávající Kupujícímu minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si Kupující zvolí dražší způsob doručení reklamovaného zboží oproti běžné poštovní přepravě nebo jiné nejlevnější variantě zaslání zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, která mohla být Kupujícím použita.

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace a Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.